Certyfikaty Gwarancja - EasyFootings

Najbardziej innowacyjna firma w Polsce za 2018
Przejdź do treści
Certyfikowana jakość
 
 
System EasyFootings® posiada kilka certyfikatów i nagród, które gwarantują jakość i trwałość naszych rozwiązań.
 
Wyrobów budowlanych droga na rynek, czyli co kupujący wiedzieć powinien
Zanim wyrób budowlany będzie mógł znaleźć się w sprzedaży, niezbędne jest uzyskanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie go do obrotu. Ten proces reguluje Ustawa o wyrobach budowlanych. Istnieje kilka dróg pozwalających na wprowadzenie wyrobu do obrotu. Najczęściej stosowane jest dopuszczenie poprzez oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B. Uzyskanie znaku CE lub B wiąże się z koniecznością oceny zgodności danego produktu przez jego producenta i wydanie na własną odpowiedzialność deklaracji zgodności. Uprawnienie do oceny zgodności danego produktu potwierdzają certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

Prawo do stosowania oznakowania CE produktu, daje ocena jego zgodności z normą zharmonizowaną (PN-EN) lub europejską lub krajową aprobatą techniczną. Znak budowlany B można stosować po ocenie zgodności z Polską Normą (PN-B) lub krajową oceną techniczną.
– Oznakowanie produktu znakiem CE lub B jest równoznaczne z deklaracją producenta, że wyrób charakteryzuje się danymi parametrami. Oznaczenie to daje też pewność co do pochodzenia i jakości produktu. W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej do obrotu handlowego dopuszczono także materiały oznaczone znakiem CE. Symbol ten jest potwierdzeniem zgodności danego wyrobu budowlanego z normą europejską bądź europejską aprobatą techniczną (certyfikat UE).
W razie potrzeby fundament  oparty o system EasyFootings® jest certyfikowany przez zarejestrowanego inżyniera /praktyka, który dostarcza obliczenia, projekt/.

EasyFootings® projektowany w zgodzie z:
EUROCODE EN1990; EUROCODE EN1991; EUROCODE 3 EN1193; EUROCODE 71; EN 14199; EN 12699
 
Wykaz załączonych dokumentów:
 • Deklaracja zgodności CE- moduł EasyFootings®
 • Deklaracja własności użytkowych - moduł EasyFootings®
 • Świadectwo powłok cynkowych - moduł EasyFootings®
 • Protokół badań wizualnych połączeń spawanych
 • Karta atestów na materiały dodatkowe (1;2)
 • Karta atestów na materiały podstawowe (1;2;3;4)
 • Certyfikat zgodności zakładowej kontroli jakości (1;2)
 • Certyfikat uprawnień firmy do wytwarzania konstrukcji stalowych
 • Certyfikat spawalniczy
 • Rysunki
 • Certyfikat śrub montażowych
 • Deklaracja zgodności CE - mikropale
 • Ogólne warunki gwarancji na produkty Easyfootings®
 • Ceryfikat jakości EasyFootings®
 • Odporność na korozję

Do momentu wydania KOT przez ITB produkt udostępniony do obrotu na podstawie
USTAWY z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych
- Art.10. dopuszcza do zastosowania
w obiektach budowlanych.
Wkrótce otrzymamy KOT
po pomyślnym zakończeniu badań przez ITB.

Orientacyjny okres użytkowania EasyFootings®

Tabela 2.1 – wg. EUROCODE EN1990 projektowy okres użytkowania.

Konstrukcje budowlane i inne wspólne konstrukcje,
orientacyjna żywotność – 50 lat
Działania geotechniczne należy oceniać zgodnie z EN 1997-1.
Mikropale są elementami konstrukcyjnymi SYSTEMU EasyFootings® przenoszącymi obciążenia na podłoże
lub ograniczającymi odkształcenia. Mikropalowy SYSTEM EasyFootings® jest stosowany do posadowień nowych
i wzmacniania istniejących konstrukcji, formowania konstrukcji oporowych, zbrojenia gruntu, zakotwień itp.
Nie ma ograniczeń dotyczących długości, pochylenia, smukłości i powiększeń przekroju, poza względami wykonawczymi.
Prawa autorskie ® 2019 EasyFotings. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie obrazy i informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością EasyFotings® i nie można ich kopiować ani powielać bez wyraźnej naszej pisemnej zgody.


Wróć do spisu treści