Certyfikaty Gwarancja - EasyFootings

Najbardziej innowacyjna firma w Polsce za 2018
Przejdź do treści
Certyfikowana jakość
System EasyFootings® posiada kilka certyfikatów i nagród, które gwarantują jakość i trwałość naszych rozwiązań.
Wyrobów budowlanych droga na rynek, czyli co kupujący wiedzieć powinien
Zanim wyrób budowlany będzie mógł znaleźć się w sprzedaży, niezbędne jest uzyskanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie go do obrotu. Ten proces reguluje Ustawa o wyrobach budowlanych. Istnieje kilka dróg pozwalających na wprowadzenie wyrobu do obrotu. Najczęściej stosowane jest dopuszczenie poprzez oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B. Uzyskanie znaku CE lub B wiąże się z koniecznością oceny zgodności danego produktu przez jego producenta i wydanie na własną odpowiedzialność deklaracji zgodności. Uprawnienie do oceny zgodności danego produktu potwierdzają certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

Prawo do stosowania oznakowania CE produktu, daje ocena jego zgodności z normą zharmonizowaną (PN-EN) lub europejską lub krajową aprobatą techniczną. Znak budowlany B można stosować po ocenie zgodności z Polską Normą (PN-B) lub krajową oceną techniczną.
– Oznakowanie produktu znakiem CE lub B jest równoznaczne z deklaracją producenta, że wyrób charakteryzuje się danymi parametrami. Oznaczenie to daje też pewność co do pochodzenia i jakości produktu. W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej do obrotu handlowego dopuszczono także materiały oznaczone znakiem CE. Symbol ten jest potwierdzeniem zgodności danego wyrobu budowlanego z normą europejską bądź europejską aprobatą techniczną (certyfikat UE).
W razie potrzeby fundament  oparty o system EasyFootings® jest certyfikowany przez zarejestrowanego inżyniera /praktyka, który dostarcza obliczenia, projekt/.

EasyFootings® projektowany w zgodzie z:
PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych

 
Wykaz załączonych dokumentów:
 
 • OCENA TECHNICZNA przydatność do użycia, sposób obliczania obciążeń, technologia montażu
 • Deklaracja zgodności CE- moduł EasyFootings®
 • Deklaracja własności użytkowych - moduł EasyFootings®
 • Świadectwo powłok cynkowych - moduł EasyFootings®
 • Protokół badań wizualnych połączeń spawanych
 • Karta atestów na materiały dodatkowe (1;2)
 • Karta atestów na materiały podstawowe (1;2;3;4)
 • Certyfikat zgodności zakładowej kontroli jakości (1;2)
 • Certyfikat uprawnień firmy do wytwarzania konstrukcji stalowych
 • Certyfikat spawalniczy
 • Rysunki
 • Certyfikat śrub montażowych
 • Deklaracja zgodności CE - mikropale
 • Ogólne warunki gwarancji na produkty Easyfootings®
 • Ceryfikat jakości EasyFootings®
 • Odporność na korozję

Standard projektowania EasyFootings®:
EUROKODE EN 1090-1
Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. Norma EN 1090 nakłada na producentów obowiązek oznakowania znakiem CE swoich metalowych elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach stalowych wprowadzanych do obrotu na rynek Unii Europejskiej.  
 
EUROCODE PN-EN 14199
Klasyfikacja i normy wykonywania mikropali. Podstawy klasyfikacji mikropali określono w normie EN 14199:2005 „Micropiles”, ustanowionej jako PN EN 14199:2009 Mikropale
 
EUROCODE PN-EN 1997-1
EN 1997-1 stosuje się jako ogólną podstawę dotyczącą zagadnień geotechnicznych projektowania budynków i budowli inżynierskich. Stosuje się łącznie z EN 1990, która określa zasady i wymagania bezpieczeństwa i użytkowalności, opisuje zasady projektowania i weryfikacji oraz podaje zalecenia dotyczące związanych zagadnień niezawodności konstrukcji.
 
EUROCODE PN-EN 12699
Określono ogólne zasady wykonywania pali przemieszczeniowych, zagłębianych w grunt bez wiercenia lub wydobywania materiału z podłoża, z wyjątkiem ograniczania wysadziny gruntu, drgań, usuwania przeszkód lub w celu ułatwienia zagłębienia. Pale są zagłębiane w grunt za pomocą wbijania, wibrowania, wciskania, wkręcania lub kombinacji tych metod. Materiał pali przemieszczeniowych, których dotyczy norma, może obejmować stal, żeliwo, beton, drewno, zastrzyki lub kombinację tych materiałów.
 
EUROCODE PN-EN 14199
Klasyfikacja i normy wykonywania mikropali. Podstawy klasyfikacji mikropali określono w normie EN 14199:2005 „Micropiles”, ustanowionej jako PN EN 14199:2009 Mikropale
 
EUROCODE PN-EN 12699
Określono ogólne zasady wykonywania pali przemieszczeniowych, zagłębianych w grunt bez wiercenia lub wydobywania materiału z podłoża, z wyjątkiem ograniczania wysadziny gruntu, drgań, usuwania przeszkód lub w celu ułatwienia zagłębienia. Pale są zagłębiane w grunt za pomocą wbijania, wibrowania, wciskania, wkręcania lub kombinacji tych metod. Materiał pali przemieszczeniowych, których dotyczy norma, może obejmować stal, żeliwo, beton, drewno, zastrzyki lub kombinację tych materiałów. Wszystkie rodzaje stali przedstawione w DIN 17100 oraz PN-88/H-84020 i PN-86/H-84018 można ocynkować ogniowo. Minimalne grubości powłok, zalecane zależnie od grubości materiału, z którego wykonane są cynkowane elementy określa norma PN-EN ISO 1461. Skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego powłoką cynkową w „zwykłych” warunkach atmosferycznych wynosi nawet 50 lat. Powłoka cynkowa zachowuje swoje pełne właściwości ochronne także w wysokich temperaturach: do temp. 200st. C – przy stałej ekspozycji, oraz do temp. 275st. C czasowo.


Produkt udostępniony do obrotu na podstawie USTAWY z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Moduł EASYFOOTINGS do wykonywania posadowień mikropalowych w pełni obejmuje norma EN 1090-1.

Orientacyjny okres użytkowania EasyFootings®

Tabela 2.1 – wg. EUROCODE EN1990 projektowy okres użytkowania.

Konstrukcje budowlane i inne wspólne konstrukcje,
orientacyjna żywotność – 50 lat
Działania geotechniczne należy oceniać zgodnie z EN 1997-1.
Mikropale są elementami konstrukcyjnymi SYSTEMU EasyFootings® przenoszącymi obciążenia na podłoże
lub ograniczającymi odkształcenia. Mikropalowy SYSTEM EasyFootings® jest stosowany do posadowień nowych
i wzmacniania istniejących konstrukcji, formowania konstrukcji oporowych, zbrojenia gruntu, zakotwień itp.
Nie ma ograniczeń dotyczących długości, pochylenia, smukłości i powiększeń przekroju, poza względami wykonawczymi.
Prawa autorskie ® 2019 EasyFotings. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie obrazy i informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością EasyFotings® i nie można ich kopiować ani powielać bez wyraźnej naszej pisemnej zgody.


Wróć do spisu treści